cross out

REZERWACJA ON-LINE

Warunki rezerwacji


Postanowienie ogólne:

1. Regulamin sporządzony został przez firmę Holiday3city ul: Bydgoska 9b/54
81-322 Gdynia NIP5862061781
2. Regulamin określa warunki zgodne z którymi dokonuje się rezerwacji obiektów noclegowych Holiday3city zamieszczonych m.in na stronie internetowej www.Holiday3city. pl
 Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz warunków umowy najmu której regulamin jest integralną częścią 
3. Umowa najmu uznana jest za zawartą z chwilą dokonania rezerwacji apartamentu
4. Podmiotami umowy jest firma Holiday3city oraz wynajmujący apartament(klient, wynajmujacy) 
osoby zamieszkujące apartament zwane są w regulaminie gośćmi
5. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w apartamencie Holiday3City.
6.Pracujemy od godz 9 do godz 21.

 
Zakres umowy najmu:
 
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a gościem obejmuje tylko wyłącznie wynajem obiektu koszt dojazdu wyżywienie organizacja czasu pobytu leżą w kwestii klienta
2. Cena podana w e-mailu potwierdzajaca rezerwację i na stronie internetowej jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą Wszystkie podatki a także opłaty za media oraz sprzątanie przed i po czyli serwis
Rezerwacja :
rezerwacji apartamentów można dokonać na dwa sposoby
A. Rezerwacje online można dokonać Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.Holiday3city.pl i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku rezerwuj
1. Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na skrzynkę poczty mailowej zawierającą cenę termin wynajmu i numer rachunku bankowego na który zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej(zadatku) w wysokości 30% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
uiszczenie opłaty rezerwacyjnej Stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji
2. W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w podanym terminie zamieszczonym w potwierdzeniu rezerwacji.
Holiday 3city ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne klienta
3. Pozostała część ceny najmu staje się wymagalna z ostatnim dniem objętym rezerwacją.
B. Rezerwacja telefoniczna:
dokonać można dzwoniąc do biura Holiday3city pod nr 574335339 Po sprawdzeniu dostępności klientowi zostanie zaproponowany apartament potwierdzenie rezerwacji klient otrzyma drogą email przesłana wiadomość z powoduje że dane rezerwacji zostaną wprowadzone do bazy danych.
4. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji e-mailem zawierająca cenę terminu wynajmu i numer rachunku bankowego na który zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacji tak zwanego zadatku w wysokości 30% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty.
Wpłacenie zadatku nie ulega zwrotowi
5. W przypadku nieuiszczenia wpłaty rezerwacyjnej w podanym terminie zamieszczonym potwierdzeniu rezerwacji Holiday3city ma prawo anulować rezerwację klienta.
6.Pozostałą cześć należności za najem apartamentu Klient wpłaca gotówką pracownikowi Holiday3city (Rezydentowi), lub przelewem na wskazane wcześniej konto bankowe.
Zmiany rezerwacji lub jej anulowanie:
 1. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu bądź też jej anulowania pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 60 dni przed terminem przyjazdu oraz gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie.
 2. Możliwość zmiany terminu rezerwacji istnieje wyłącznie za zgodą Holiday3city. 
 3. W przypadku skrócenia rezerwowanego pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów za zarezerwowane noclegi.
 

Długość pobytu

 1. W okresie sezonu wysokiego, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami przyjmujemy rezerwacje na minimum 7 dób.
 2. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie, gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji (tzn. zgłoszona rezerwacja zaczyna się w tym samym dniu, bądź dzień później po poprzedniej rezerwacji danego apartamentu, lub jeśli kończy się w dniu kolejnej rezerwacji danego apartamentu, bądź dzień wcześniej) Przeniesienie uprawnień rezerwacyjnych:

22:00 – 24:00 (100,00 PLN) płatne gotówką w dniu przyjazdu

po 24:00 – 05:00 następnego dnia (150,00 PLN) płatne gotówką w dniu przyjazdu

 1. W każdej chwili klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.
 2. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Holiday3city o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
 3. Zasady zameldowania i wymeldowania:1.Przyjazd Gości następuje w godzinach ustalonych z personelem Holiday3city . Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu ( +  48574335339 )
 4. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00, a jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej.
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Holiday3city .
 6. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata:
  1. Klucze przekazuje Rezydent który będzie na Gości czekał pod wskazanym adresem apartamentem o ustalonej godzinie.
  2. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu Holiday3city przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia apartamentu i umówienia się na przekazanie lokalu.
  3. W przypadku zaniechania którejś z wyżej wymienionych czynności, Holiday3city ma prawo obciążyć klienta kosztami najmu kolejnej doby
  4. Klucze odbiera Rezydent osobiście w apartamencie w dniu wyjazdu o ustalonej z Gośćmi godzinie. Odbioru oraz zwrotu kluczy może dokonać tylko i wyłącznie osoba dokonująca rezerwacji. Osoba ta musi być pełnoletnia. Przy zameldowaniu należy okazać dowód osobisty.
  5. Holiday 3city zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną z tytuły rezerwacji, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia, osób niepełnoletnich, osób nie posiadających dowodu osobistego w dniu zameldowania.      Kaucja:

   Najemca jest w pełni odpowiedzialny za zniszczenia bądź uszkodzenia wyposażenia. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń w razie zniszczeń w apartamentach bądź w razie naruszenia niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli wartość zniszczeń przekracza wysokość wpłaconej kaucjil, Klient będzie zobowiązany pokryć straty w również w pozostałym zakresie.          .Zasady pobytu:
    1. Goście Holiday3city zobowiązują się, iż będą korzystać z apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem.
    2. Niezwłocznie po zameldowaniu Goście powinni sprawdzić wynajmowany apartament. W przypadku stwierdzenia usterek lub zniszczeń należy niezwłocznie poinformować o tym personel Holiday3city . Nie zgłoszenie szkód lub nieprawidłowości może spowodować obciążenie Klienta kosztami naprawy usterek w apartamencie.
    3. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż ta podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuje się zapłacić dodatkową karę umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdą dodatkową osobę na dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Holiday3City może również odmówić wydania kluczy.
    4. Holiday 3city może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli umowę lub regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lokalu bądź też zakłócali spokój w obiekcie w którym znajduje się wynajmowany apartament, a także jeżeli Klient pozostaje lub pozostawał w znacznej zwłoce w spełnieniu zobowiązań względem Holiday3city .
    5. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu.
    6. Klient ma obowiązek pozostawić apartament w należytym porządku przed wyjazdem oraz sprawdzić czy nie pozostawił swoich dóbr.
    7. Klient nie może przekazywać klucza do apartamentu osobom trzecim, a osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.
    8. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej ( od 22.00 do 6.00). Przy naruszeniu ciszy nocnej lub naruszeniu powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, Holiday3city może wypowiedzieć zawartą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu rozwiązania umowy. W takim przypadku Holiday3city nie jest zobowiązana do zwrotu kwot za niewykorzystany okres najmu apartamentu.
    9. W czasie ciszy nocnej nie mogą przebywać w apartamencie osoby nie zgłoszone.
    10. W przypadku skarg innych mieszkańców na uciążliwe zachowanie Gości, Holiday3city zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy oraz nakazania opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym wszystkich znajdujących się tam osób przy zachowaniu wszelkich dokonanych opłat za cały pobyt.
    11. W przypadku interwencji ochrony budynku lub Policji w apartamencie, Holiday3city obciąży Gości tego apartamentu karą w wysokości 500pln/120 euro.
    12. Za każde nieuzasadnione wezwanie pracowników Holiday3city do wynajmowanego apartamentu zostanie naliczona kwota 100,00 PLN.
    13. W apartamentach, na klatkach oraz w garażu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz palenia świec. W przypadku złamania zakazu personel Holiday3city ma prawo obciążyć Gości karą w wysokości 500pln/120 euro.
    14. Klient oświadcza, że apartament najęty zostanie tylko na cele mieszkalne. Klient odpowiada za zachowanie osób trzecich oraz wszelkie szkody powstałe w lokalu podczas trwania pobytu.
    15. Podczas wymeldowania Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczy i ewentualnie pilota jeżeli został wydany, personelowi Holiday3city . W przypadku nie zwrócenia lub zgubienia kluczy (pilota) Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł.
    16. Personel Holiday3city przed wymeldowaniem Gości zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego lokalu. W przypadku stwierdzenia usterek powstałych podczas pobytu, Klient zobowiązany jest do usunięcia szkód lub pokrycia kosztów naprawy. Środki mające na celu pokrycie ewentualnych szkód zostaną wpłacone przez Klienta w gotówce najpóźniej w dniu wymeldowania.
    17. Jeżeli zniszczenia w apartamencie dokonane przez Gości uniemożliwiają wynajem, Klient dodatkowo ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu w kwocie 300zł/doba.
    18. W przypadku złamania kilku punktów z regulaminu, kary sumują się.
    19. W apartamentach pobyt zwierząt, jest dozwolony po uprzednim udzieleniu zgody przez Holiday3city i uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 80 zł za cały pobyt za jedno zwierzę. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz wynikłe szkody przez niego poczynione.
    20. Goście ponoszą odpowiedzialność za wynikłe przez nich usterki oraz szkody wynikające z korzystania z innych dodatkowych odpłatnych oraz nieodpłatnych atrakcji, które znajdują się na terenie obiektu w którym Klient wynajmuje apartament (np. sauna, korty tenisowe, sala fitness, place zabaw ).
    21. Holiday 3city nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
   1. hałasem z nieruchomości sąsiednich.
   2. przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Holiday3city , dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.),
   3. pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego,
 

Bezpłatny pobyt dziecka do lat 5

 1. Pobyt w apartamencie dziecka do lat 5, które śpi wraz z osobą dorosłą (opiekunem) lub we własnym łóżku, dla którego nie wymaga się dodatkowej pościeli, jest bezpłatny.
 2. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.
 3. Dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w „ uwagach” w formularzu rezerwacyjnym liczbę dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Podając liczbę dzieci w formularzu rezerwacyjnym należy zaznaczyć także ich wiek.
 

Inne dodatkowe usługi odpłatne

 1. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji :
 • Dostawki (łóżko polowe o wymiarach……… ) 80zł/doba,
 • Łóżka dziecięcego (turystyczne)  80zł – opłata jednorazowa na cały pobyt,
 •  
 • Pobytu zwierzęcia – 80 zł/doba.
 1. O dostępność usług dodatkowych należy pytać Holiday3city oraz dokonywać ich rezerwacji w momencie rezerwowania pobytu.

Wystąpienie siły wyższej.
 

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować w apartamencie zarezerwowanym, Holiday3city zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. Holiday 3city ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Holiday3city , nie będzie mogło być zagwarantowane.
 3. W opisanych okolicznościach kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Holiday3city a Klientem jest prawo polskie.

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miasta Gdynia. Nie ma to zastosowania jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny.

 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Akceptując Regulamin, osoba której dane mają być przetwarzane jednoznacznie godzi się na to i oświadcza, iż została poinformowana, że ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych, a także do żądania ich usuwania.

  

© 2024 Holiday3city - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl